miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Newag miał 14,67 mln zł zysku netto, 24,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.

0 434

Newag odnotował 14,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 25,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 12,9 mln zł wobec 39,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,51 mln zł wobec 50,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223,37 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 275,98 mln zł rok wcześniej.

Czytaj również: To była deklasacja w finale! Sądeczanka, Klaudia Zwolińska mistrzynią Europy

Główne czynniki mające wpływ na wyniki Grupy w pierwszym kwartale 2024 roku przedstawiają się następująco:

  • wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw,
  • wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 46,2 mln zł (-15,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża była niższa o 1,7 pkt proc. i wyniosła 20,7%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w pierwszym kwartale 2024 roku,
  • wzrost kosztów ogólnego zarządu o 9,8 mln zł, co było konsekwencją rekordowej podwyżki płacy minimalnej, która wywarła istotny wpływ na koszty zatrudnienia oraz usług. W styczniu br. Grupa dokonała znaczących podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w celu wyrównania poziomu wynagrodzeń w stosunku do rynkowych standardów,
  • wynik na działalności finansowej w wysokości – 1,7 mln zł (+5,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) z powodu obniżenia wolumenu kredytów bankowych. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek Grupy w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku zmniejszyło się o 160,1 mln zł, co wpłynęło na spadek kosztów finansowych o 2,1 mln zł,
  • dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wys. 1,3 mln zł, głównie za sprawą rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących aktywa” – czytamy w raporcie.

W I kwartale br. wartość nakładów inwestycyjnych Grupy wyniosła 12,3 mln zł. Poniesione nakłady dotyczyły głównie oprzyrządowania produkcyjnego, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 6,98 mln zł wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,23 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź