Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił wczoraj (4 lipca) przetarg na prace. Budowa jest możliwa, ponieważ miasto dostało olbrzymie wsparcie z rządowego programu Polski Ład – 37 milionów złotych. Całość przetargu opiewa na kwotę 40 mln złotych.

Miejski Zarząd Dróg liczy, że prace przy budowie nowego mostu zakończą się w sierpniu 2023. Pod warunkiem, że nie będzie problemu z przeprowadzeniem przetargu.

W ramach tego samego przetargu miasto chce też przeprowadzi remonty na ulicy Jodłowej, Dunajcowej, Gucwy, Marciszowskiej, Śniadeckich i Grodzkiej oraz przebudowę ścieżki rowerowej na al. Piłsudskiego i chodnika na ul. Poręba Mała. Tam prace planuje się na 2023 rok. Łącznie z mostem to 9 zadań. Największą inwestycją jest budowa mostu na Kamienicy na ul. Kamiennej w miejscu obecnej, uszkodzonej dwa lata temu przeprawy, wraz z jej rozbiórką oraz demontażem obecnego mostu tymczasowego. Powstanie tu most trójprzęsłowy, z jezdnią o szerokości 2×4 m i ścieżką pieszo-rowerową, z ustrojem nośnym o długości 84 m. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe. 

Stary most na Kamienicy został uszkodzony w czasie powodzi i wyłączony z użytkowania w czerwcu 2020 roku. Pieniądze na jego odbudowę miały pochodzić z tzw. powodziówek, jednak środki zostały przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii. W tej chwili mieszkańcy korzystają z przeprawy tymczasowej. 

Zadanie podzielone jest na 9 poszczególnych części:
 • budowę mostu na ul. Kamiennej,
 • przebudowę ul. Śniadeckich,
 • przebudowę ścieżki rowerowej przy jezdni lewej Al. Piłsudskiego,
 • modernizację ul. Jodłowej,
 • modernizację ul. Mała Poręba poprzez budowę chodnika,
 • modernizację ul. Dunajcowej,
 • modernizację ul. Gucwy,
 • modernizację ul. Naściszowskiej,
 • modernizację ul. Grodzkiej.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Dofinansowanie 
Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa.
 
W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).
 
Informacje o szczegółach programu są dostępne na stronie internetowej banku www.bgk/polski-lad.pl.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.