miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

22 miliony złotych wsparcia na lokalne inwestycje! Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych podzielił środki

0 1 091

Na Sądecczyznę ponownie wpłynął ogromne środki. Tym razem w ramach rządowego projektu funduszy inwestycji lokalnych powiat nowosądecki oraz gminy na Sądecczyźnie otrzymają łącznie 22 miliony złotych wsparcia. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Poniżej publikujemy wszystkie zadania, które finansuje program. Są to realizacje m.in. w gminach: Nowy Sącz, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Łabowa.

 

Czytaj również: Starowiejska do remontu! Jest rządowe wsparcie długo wyczekiwanej inwestycji

 

Kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafią do naszych samorządów. Rząd Prawo i Sprawiedliwość na czele z premierem Mateusz Morawiecki  wspiera inwestycje lokalne, które będą służyć wszystkim mieszkańcom – poinformował senator ziemi sądeckiej Wiktor Durlak.

 

 

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego w całym kraju ponad 13 mld zł – z tego 6 mld zł rozdysponowano latem 2020 r.; 4,35 mld zł – grudniu 2020 r.; 1,65 mld zł to środki przyznawane w ramach drugiego konkursu, właśnie teraz; w tym 1 mld zł skierowano do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.). Do tej pory w ramach wszystkich naborów prowadzonych gminy złożyły 21 370 wniosków.

Powiat nowosądecki – 2 mln (Całość zadania prawie 12 mln złotych)
Zadanie inwestycyjne pn.: “Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” obejmuje budowę pełnowymiarowej hali sportowej wraz ze strzelnicą krytą, widownią, zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marcinkowice, powiat nowosądecki. Wymiary hali sportowej umożliwią przeprowadzenie rozgrywek piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki oraz halowego tenisa ziemnego. Będzie można również uprawiać inne dyscypliny sportowe, jak halowa piłka nożna czy badminton. W obiekcie będzie również strefa strzelnicy wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, tj. sterownią, magazynem broni, punktem czyszczenia i rozładowywania broni, punktem wydawania broni, poczekalnią oraz pomieszczeniem pierwszej pomocy, a także zaplecze szatniowo-sanitarne. Teren oświetlony i ogrodzony.

Łącko – 1 mln (Całość zadania 3,5 mln złotych)
Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku usług publicznych, który łączyć ma w sobie kilka funkcji: pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, bibliotekę, wielofunkcyjne sale spotkań/świetlice, pom. techniczno-socjalne, WC. Ponadto, projekt przewiduje utworzenie dwóch zbiorników na wody opadowe oraz zbiornik na nieczystości komunalne ciekłe. Budynek będzie w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnością. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 639,49 m2.

Korzenna – 3,5 mln (Całość zadania 7,2 mln złotych)
Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Korzennej”. Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku wraz z wykonaniem dodatkowej kondygnacji II piętra, budowy zjazdu, drogi wewnętrznej, chodników i miejsc postojowych, a także zakup wyposażenia. Planowana inwestycja wykonana zostanie na potrzeby lokalnej społeczności celem poprawy istniejącej na terenie gminy infrastruktury administracji publicznej.

Gródek nad Dunajcem – 1,5 mln (Całość zadania 1,6 mln złotych)
Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy. Projekt zakłada: – budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę istniejącego boiska sportowego w m. Bartkowa-Posadowa (budynek o pow. użytk. 127,44m2, boisko trawiaste o wym.54 x 95 m, piłkochwyty, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe) – rozbudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przydonica (boisko trawiaste o wym.40×62 m z piłkochwytami, wyposażenie typu: bramki, kosze na śmieci, siłownia zewnętrzna, plac ćwiczeniowy dla OSP)

Łabowa – 1,3 mln (Całość 1,3 mln złotych)
Budowa budynkuCentrum Aktywizacji Społecznej w Gminie Łabowa. Inwestycja pn. „Centrum Aktywizacji Społecznej w Gminie Łabowa” związana jest z budową budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną, którego zadaniem będzie podniesienie standardów, poziomu i dostępności świadczonych usług kulturalno-społecznych. Planowane jest uruchomienie świetlicy , siedziby dla lokalnych grup działania, biblioteki publicznej z nowoczesnym zapleczem Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia ograniczające zanieczyszczenie środowiska min. panele fotowolt., co wykorzystamy w edukacji społecznej do programów rządowych.

Miasto Grybów – 1,1 mln (Całość 1,6 mln złotych)
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji oraz remont instalacji C.O. w budynku Urzędu Miasta w Grybowie. W ramach termomodernizacji wykonane zostanie docieplenie elewacji oraz stropów wraz z wymianą pokrycia dachu i elementów odwodnienia, remont kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniona zostanie instalacja odgromowa. Ponadto w ramach remontu instalacji c.o. planowana jest wymiana rur oraz grzejników w budynku Urzędu. Obiekt położony na działce nr ewid. 432 w obrębie 0001 m. Grybów. Inwestycja obejmuje również wykonanie dokumentacji oraz niezbędnych prac termo modernizacyjnych na zabytkowej części budynku w celu wykonania kompleksowej termomodernizacji całego obiektu.

Nawojowa – 1,05 mln złotych (Całość zadania 1,6 mln złotych)
Przedmiotem zadania jest budowa Centrum Kultury w Nawojowej. Zakres rzeczowy planowanych prac dotyczy robót budowlano – instalacyjnych oraz zakup wyposażenia. Wnioskodawca posiada pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę i projektem aranżacji Centrum Kultury. Projekt dotyczy kolejnego etapu inwestycji. Efektem realizacji projektu będzie powstanie Centrum Kultury wraz z częścią biblioteczną o powierzchni 1925,55 m2.

Kamionka Wielka – 350 tys. (Całość zadania 450 tys. złotych)
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej. Celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” oraz lepsze zarządzanie energią cieplną w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej. Zakres projektu obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania na nowoczesne spełniające najwyższe normy.

Podegrodzie – 2,38 mln (Całość zadania 3,4 mln złotych)
Modernizacja przyszłego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w tym termomodernizacja , oraz utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Gminie Podegrodzie.

Rytor – 2,82 mln (Całość zadania 6 mln złotych)
Budowa Gminnego Przedszkola, zapewni miejsca ok.37,5% dzieci, które dotychczas nie miały możliwości uczęszczania do w/w instytucji. Na chwilę obecną, spośród 192 dzieci będących w wieku przedszkolnym, zaledwie 120 korzysta z tej szansy. Jak opisuje Program Rewitalizacji Gminy Rytro występuje tendencja wzrostowa liczby urodzeń w ostatnich latach. Oznacza to, iż w nieodległej przyszłości zapotrzebowanie na wolne miejsca w przedszkolach będzie jeszcze większe. Na domiar tego faktu, nowa reforma szkolnictwa, wprowadzająca 8-klasowy system oznacza, a co za tym idzie tworzenie klas do 25 osób. Wymusza to na organach prowadzących stworzenie takowych miejsc.

Nowy Sącz – 1 mln (Całość zadania 2 mln złotych)
W ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym” – ETAP I zostanie wykonana przebudowa drogi, wybudowane zostaną chodniki po obu stronach jezdni i oświetlenie drogowe, a także kanalizacja deszczowa oraz 34 miejsca postojowe. Przebudowane zostaną również kolidujące sieci.

Łabowa – 500 tys. (Całość zadania 500 tys. złotych)
Modernizacja wiat przystankowych w Gminie Łabowa Inwestycja pn. „Modernizacja wiat przystankowych w Gminie Łabowa” ma za zadanie zakup i montaż 26 wiat przestankowych na terenie Gminy Łabowa w ciągu komunikacyjnym drogi DK 75. Wiaty zostaną wykonane z materiałów łatwych do przeprowadzenia dezynfekcji w celu przeciwdziałania COVID 19. Potrzeba budowy wiat przystankowych wynika w większości z ich braku lub zniszczenia na skutek długotrwałego ich eksploatowania oraz starzenia się materiałów z których były wykonane.

Krynica-Zdrój 3,5 mln (Całość zadania 9,4 mln złotych)
Inwestycja polega na budowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z salą gimnastyczną, przebudowie istniejącego boiska sportowego, rozbiórce istniejącego budynku zaplecza, budowie zjazdu z drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych wraz z komunikacją wewnątrz działki. Inwestycja kilkuetapowa obejmująca: przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu pod budowę, budowę i wykończenie szkoły wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, zagospodarowanie terenu przyległego do obiektu, budowa parkingu. Najważniejszymi celami przedsięwzięcia, wynikającymi z analizy problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz otoczenia są: 1. Poprawa jakości i funkcjonalności bazy dydaktycznej w Gminie. 2. Wyrównanie szans mieszkańców wsi Berest w dostępie do nowoczesnej szkoły i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej. 3. Realizacja przez Gminę obowiązku edukacji na odpowiednim poziomie. 4. Wyeliminowanie istniejących braków w zakresie infrastruktury sportowej.

źródło: GOV.pl, Facebook

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź