miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Usuń azbest z dachu – ostatnia szansa w tym roku!

0 839

Osoby, które chcą usunąć azbest z dachów swoich domów mogą to zrobić bezpłatnie. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i skontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Trwa właśnie nabór. Wnioski złożone w Starostwie w terminie do 7 października mają szanse na realizację jeszcze w roku bieżącym.

Czytaj również: Od dzisiaj 12 latkowie mogą się szczepić. Druga dawka przypominająca na Covid-19

Trwa realizacja projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z programem odbierane są odpady zawierające azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego: pokrywane są koszty pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

W tym roku, w ramach I i II etapu projektu, wywieziono już ponad 1240 ton z 458 posesji.

Jak złożyć wniosek?

  • osoba składająca wniosek musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości (zlokalizowanej na terenie powiatu nowosądeckiego), z której usuwany jest azbest;
  • warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie – przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu – wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku wniosku;
  • druk wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 115 oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pl

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź