miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zmiany w nazewnictwie jednostek organizacyjnych Nowego Sącza niezgodne z przepisami!

0 1 057

Na wniosek Rady Miasta Nowego Sącza o zbadanie legalności zarządzenia prezydenta dotyczącego zmian nazw miejskich jednostek organizacyjnych, Wojewoda Małopolski stwierdził, że rażąco narusza ono obowiązujący porządek prawny. W konsekwencji zostało unieważnione. Iwona Mularczyk podkreśla, że zmiany nazw niosą za sobą poważne konsekwencje finansowe, a poza tym należą do kompetencji Rady Miasta.

 

Czytaj również: Szykują się zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych?

 

– Zarządzeniem w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza prezydent powołał nowe organizacje Miasta, zmieniając nazwy dotychczas istniejących jednostek. Została zmieniona nazwa Sądeckiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sądeckiego Urzędu Pracy, czy Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W piśmie zwróciłam się do prezydenta, że to zarządzenie nie może zostać wprowadzone w życie ze względu na to, że do kompetencji Rady Miasta należy powoływanie zmian jednostek organizacyjnych. Wszystkie te jednostki zostały powołane decyzją Rady Miasta i tylko ona ma możliwość zmiany nazw jednostek i tworzenia nowych jednostek. W tym momencie zmiana nazwy chociażby – Nowosądecki Ośrodek Interwencji, który dotychczas nazywał się Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej wymaga zgody Rady Miasta. W odpowiedzi na moje pismo, prezydent odpisał, że to on kieruje Urzędem Miasta i to są jego kompetencje, by takie nazwy zmienić. Zwróciłam się do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania nadzorczego, w stosunku do zarządzenia wydanego przez prezydenta w dniu 26 listopada 2018 roku. Otrzymałam pismo od Wojewody, w którym stwierdza on nieważność zarządzenia prezydenta Miasta. Zarządzenie miało wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku, dlatego zwróciłam prezydentowi wcześniej uwagę na to, żeby to zarządzenie wycofać – powiedziała Iwona Mularczyk, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza.

W dniu 14 stycznia 2019 roku do organu nadzoru Wojewody Małopolskiego wpłynęło zarządzenie prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie: ustalenia zakresu nadzoru sprawowanego przez prezydenta, zastępców prezydenta, skarbnika i sekretarza nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza oraz ustalenia schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza, a także złożone zostały wyjaśnienia, w których prezydent przyznaje, że tym zarządzeniem wprowadził zmiany w nazewnictwie miejskich jednostek organizacyjnych. Wskazał także, iż ma świadomość, że „zmiana nazwy istniejących jednostek organizacyjnych wprowadzona powyższym zarządzeniem wymaga zmian statutów tych jednostek, jak również to, że kompetencje w tym zakresie należą do wyłącznej właściwości Rady Miasta Nowego Sącza. Obecnie w przygotowaniu są projekty uchwał zmieniające statuty ww. jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza i w najbliższym czasie zostaną przekazane do uwzględnienia ich w porządku obrad Rady Miasta Nowego Sącza.”

– Nie widzę potrzeby, żeby zmieniać nazwy organizacyjne jednostek, które za sobą niosą konsekwencje finansowe. Zmiana nazwy jednostek, to zmiana pieczęci, nowe umowy, nowe angaże. Prezydent, który mówi o oszczędnościach, w początku swojego urzędowania wprowadza bezpodstawne zmiany tylko dlatego, że „przychodzi nowa władza i ma prawo zmieniać nazwy organizacyjne”. Trzeba zastanowić się, jakie te zmiany niosą za sobą konsekwencje finansowe – dodała Iwona Mularczyk.

Po dokonaniu analizy całokształtu zebranych w toku postępowania wyjaśniającego materiałów, Wojewoda Małopolski stwierdził, że badane zarządzenie rażąco narusza obowiązujący porządek prawny, co czyni koniecznym wyeliminowanie go w części z obrotu prawnego w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności. Organ nadzoru stwierdził, iż w jego ocenie kwestionowane zarządzenie w części w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny. Ponadto na rozstrzygniecie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź