miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Seria nieprawidłowości w spółce NOVA! Mamy wyniki przeprowadzonej kontroli

0 2 377

Udało nam się dotrzeć do protokołu pokontrolnego kontroli, która miała miejsce w spółce NOVA w ubiegłym roku. Właścicielem spółki jest Urząd Miasta Nowego Sącza. W skutek podjętych działań przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalono liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki m.in. unieszkodliwiania na czaszy składowiska odpadów, które posiadają właściwości niebezpieczne (HP7 rakotwórcze, HP4 drażniące). W efekcie czynności podejmuje m.in. Sąd Rejonowy oraz Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

 

Czytaj również: Czarne chmury nad Prezesem spółki Nova? [Felieton]

 

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia przestrzegania przepisów prawa i dotrzymywania warunków określonych w posiadanych decyzjach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska tj:

 • prowadzenie składowania odpadów w sposób niezgodny z pozwoleniem zintegrowanym i z instrukcją eksploatacji składowiska – poprzez niewłaściwy nadzór nad rodzajem przyjmowanych odpadów;
 • składowanie odpadów na wschodniej skarpie składowiska poza czaszą składowiska tj. bez stosownego pozwolenia;
 • unieszkodliwiania na czaszy składowiska odpadów, które posiadają właściwości niebezpieczne (HP7 rakotwórcze, HP4 drażniące);
 • naruszenie warunków Marszałka Województwa Małopolskiego dot. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Mechaniczno-Biologicznej Przetwarzania Odpadów w części dotyczącej nadzoru, systematycznego szkolenia pracowników w zakresie właściwego postępowania z odpadami oraz prowadzenia procesów przetwarzania odpadów przez odpowiednio przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników, posiadających niezbędną wiedzę w tym zakresie;
 • naruszenie warunków decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego dot. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w części dotyczącej sposobu magazynowania odpadów biodegradowalnych przyjętych do przetworzenia;
 • naruszenie warunków decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza udzielającej zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie instalacji Mechaniczno-Biologicznej Przetwarzania Odpadów w zakresie przetwarzanie odpadów na terenie instalacji Mechaniczno-Biologicznej Przetwarzania Odpadów w zakresie przetwarzania odpadu o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w sposób niezgodny z udzielonym zezwoleniem i braku wydzielonego miejsca na platformie przyjęć dla tego odpadu;
 • brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie systemem kanalizacji deszczowej mieszaniny wód odpadowych i drenażu podfoliowego do wód powierzchniowych;
 • nieutrzymywanie urządzenia wodnego – wylotu wód odpadowych w należytym stanie;
 • nierzetelne prowadzenie ewidencji o kodzie 20 03 07
 • niezgodne ze stanem rzeczywistym prowadzenie ewidencji dla odpadu o kodzie 20 02 01
 • brak zapewnienia zabezpieczenia przed utratą danych z monitoringu wizyjnego zakładu;
 • brak zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępu do obrazu z wizyjnego systemu kontroli w czasie rzeczywistym.

Prezes Zarządu nie zgodził się ze stwierdzeniami naruszeń, jednocześnie skorzystał z prawa odmowy podpisania protokołu. Prezes Zarządu odmówił również przyjęcia mandatu karnego w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, w związku z czym zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie.

 

 

fot. archiwum

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź